Årsmøte

TID : 4.mars 2020 (Ikke bekreftet)
STED : Tollbugata 11 (I Dekode sine lokaler)

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre senest to uker før årsmøtet.

Forslagene skal sendes til kontakt@funkis-snowboard.no

Sakliste for årsmøte

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.

Sak 2: Velge dirigent(er)
Styret fremmer forslag til dirigent(er). Dirigent(ene) behøver ikke å være medlem av idrettslaget. 

Sak 3: Velge protokollfører(e)
Styret fremmer forslag til to medlemmer som skal føre protokoll fra årsmøtet. Link til protokoll

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Styret fremmer forslag til to medlemmer som skal underskrive protokollen. 

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan føres opp på saklisten og behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Forretningsorden sier noe om hvordan årsmøtet skal ledes og gjennomføres, for eksempel hvordan forslag skal behandles, og hvor lang taletid den enkelte har.

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Årsberetning er styrets redegjørelse for idrettslagets aktiviteter, dvs. en form for årsrapport. Dersom idrettslaget har grupper, skal også gruppenes aktiviteter beskrives i idrettslagets årsberetning, enten med egne gruppeårsmeldinger utarbeidet av gruppestyrene, eller gjennom en beskrivelse utarbeidet av styret.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10: Behandle forslag og saker

  [Her føres sakene opp med nummer 10.1, 10.2 osv.] 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

– leder

– nesteleder 

– styremedlem[mer]  

– varamedlem[mer]

14.2 Kontrollutvalg:

– medlemmer

– varamedlem[mer] 

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

– leder  

– medlemmer 

– varamedlem 

[14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan]

– nesteleder 

– styremedlem[mer]  

– varamedlem[mer]

14.2 Kontrollutvalg:

– medlemmer

– varamedlem[mer] 

Saksdokumenter for årsmøte

 • Styrets forslag til forretningsorden
 • idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 
 • Regnskap i revidert stand
 • Kontrollkomiteens beretning
 • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
 • Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt
 • Styrets forslag til budsjett
 • Styrets forslag til organisasjonsplan
 • [Tilbud fra revisor eller annen bekreftelse på at revisor vil kunne påta seg oppdraget som revisor for idrettslaget ref. sak 15 over.] 
 • Valgkomiteens innstilling
 • Styrets innstilling til ny valgkomité]